«هو»

«دِراک»*[i]، با یاری آن «دانای بی‏ همتا» در سال هزاروسیصدوهشتادوسه با این هدف پا به میدان نشر گذاشت که در خدمت فرهنگ، ادب، هنر، علم و فنّ ایران و ایرانی قرار گیرد؛ سرافرازانی که تا بلندای جایگاه شایسته خود راهی پیمودنی دارند. «دراک» با «هرم هفت و سخنی بر پای آن» و البته چاپ پنجم جلد نخست «آیین دادرسی مدنی» و چاپ چهارم جلد دوم همین عنوان شناخته شد و اکنون نزدیک به پنجاه عنوان حقوقی را منتشر نموده که فقط جمع شمارگان آثار تألیفی «بنیان‏گذار» آن، از یک میلیون‏ و دویست هزار فراتر رفته و از این رو به اقبال جامعه حقوقی ایران و حتی سایر فرهیختگان ایرانی مباهی است.

«دراک»، در رسیدن به هدف، در هر زمان، به دور از جریان‏های سیاسی و با چشم ‏پوشی از «رفت» و«آمد»ها، بی‏ آنکه گرایش‏های احتمالی سیاسی خود را حتی آشکار نماید، تنها به توانایی‏های خویش که برگرفته از ایران و ایرانی است، دلگرم بوده و می‏ باشد و به پشتیبانی مانای آن ذات «بی‏ همتا»ی بنده نواز خطاپوش، با اطمینان قلبی، امیدوار و شاکر است.

بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است                         ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست**

«دراک»، در رسیدن به هدف، نه‎ تنها از همراهی هر «پدیدآورنده» نامداری پیشوازی می‏ نماید، بلکه همراهی به هنگام هر «پدیدآورنده» ارزشمند دیگری را می‏ پذیرد.

«دراک»، نیز، در رسیدن به هدف، درستی و پایمردی را پیشه ساخته و می‎سازد و سازماندهی آن به‏ گونه‏ ای است که پس از «بنیان‏گذار» نیز به زندگی و بالندگی ادامه دهد تا، مانند پُلی امین و استوار، «آثار» را زمینه‏ ساز آن «راه پیمودنی» نماید.

«دراک» را، این کوچکترین نهال ایرانی را، آن توانا «دانای بی‏ همتا» یاری خواهد داد، تا روزی سایه و سبزی آن در خارج از «بوستان» نیز رُخ نماید.


 بنیان‏گذار «دراک»
دکتر عبدالله شمس
استاد دانشکده حقوق ـ دانشگاه ملّی (شهید بهشتی)

اردیبهشت ماه 1399

________________________

کوهی است در قصردشت (شیراز).

** حافظ